Uitnodiging tot het bijwonen van de
Buitengewone Algemene Leden Vergadering van de NVOC
op 24 november 2016 om 15:30 uur te Arnesol

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet bij aanvang van de Vergadering een derde van het aantal leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt een tweede vergadering belegd om 16.00 uur. Er is dan geen minimum quorum vereist.

De door de Spaanse Wet vereiste nieuwe statuten staan in het Spaans al sinds een aantal maanden op de site (helemaal onderaan onder het hoofdje “NVOC De Lage Landen”). De Nederlandse vertaling staat er ook bij.

Wat een en ander praktisch voor ons betekent komt onder punt 2 aan de orde.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
  – nieuwe statuten
 3. Gedenken overledenen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2016
 5. Bespreking aanschaf AED
 6. In- en uitgegane stukken
 7. Financiën
 8. Bestuurssamenstelling:
  – uitleg n.a.v. nieuwe statuten
  – bestuursleden herkiesbaar/niet herkiesbaar
  – twee kandidaat bestuursleden: Nicole Lesire en Robert Lem stellen zich voor
 9. Rondvraag
 10. Bedankjes
 11. Sluiting