Voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw donderdag 12 november om 15.00 uur hebben zich inmiddels een aantal clubleden gemeld, en zij hebben een bevestiging van hun komst ontvangen. Daarnaast zijn er nu kleinere aantallen personen mogelijk om te ontvangen dan enkele weken geleden door de aanpassing van de coronaregels door de overheid. We kunnen daardoor vanaf vandaag helaas geen nieuwe aanmeldingen voor deelname honoreren.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld, de mogelijkheid hiervoor stond tot en met gisteren open. Maar alle zittende bestuursleden zijn bereid om door te gaan.

Als ingekomen stuk hebben wij een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Hierbij de tekst, artikel 6 punt 4, met beschrijving van de mogelijkheid tot machtiging.

Artikel 6.-

  1. De leden van het bestuur worden tijdens de algemene ledenvergadering ge-/herkozen en voeren hun taak voor de periode van één jaar uit. Zij kunnen daarna, onbeperkt, jaarlijks herkozen worden.
  2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden tijdens de algemene ledenvergadering ge-/herkozen en in die volgorde.
  3. Over de bestuursleden wordt op de algemene ledenvergadering schriftelijk gestemd. Echter bij afwezigheid van tegenkandidaten voldoet bevestiging bij acclamatie.
  4. In geval een stemgerechtigd lid van de NVOC niet bij een ALV aanwezig kan zijn is het mogelijk dat die persoon een ander stemgerechtigd lid machtigt om voor hem of haar te stemmen met dien verstande dat één persoon slechts één andere persoon kan machtigen. Bovendien kan een stemgerechtigde nooit door meer dan twee andere stemgerechtigde leden gemachtigd worden.

De gehele tekst van het Huishoudelijk Reglement staat op de website  als u links boven in het menu klikt op het kopje “NVOC” en daarna op “NVOC De Lage Landen”, ziet u het blauwe blokje met het Huishoudelijk Reglement helemaal onderaan. U kunt per mail reageren indien gewenst en in de ALV zal instemming worden gevraagd tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement met dit artikel.

Voor diegenen die aanwezig zullen zijn a.s. donderdag: we zullen aan tafels zitten op de veranda en het is handig als u de financiële informatie zelf bij de hand hebt op tablet of smartphone, zodat per tafel eventuele vragen kunnen worden beantwoord. In de uitnodigingsmail heeft u de agenda en financiële informatie reeds ontvangen en de mogelijkheid om uw vraag reeds te mailen aan Arlette.

Hartelijke groet,

Het bestuur