NVOC Tennis

Sportieve mede- en toekomstige spelers,

Tijd vliegt, zo ook de Coronatijd. Sommige clubleden verblijven nog in Nederland en België, maar er hebben zich ook vele nieuwe leden gemeld. Dat is goed voor de NVOC, maar ook voor onze tennisclub CTH op het Sol Park in Moraira.

Er zijn al een paar enthousiaste en goede spelers bij gekomen en andere clubleden nemen een paar tennislessen om het racket zonder schaamte weer ter hand te kunnen nemen om het niveau, dat ze 20 of 30 jaar geleden hadden, weer te kunnen handhaven. Het is vaak zo dat mensen vroeger getennist hebben, maar dat al lange tijd niet meer hebben gedaan. Toch is het een feit dat je het niet verleerd. Natúúrlijk zal de snelheid met de jaren een beetje ingeboet hebben, maar de handige trucjes, die blijven. Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken!!

Tennis is dan ook een aangename manier om een beetje sportief te blijven en overbodige kilootjes wat weg te werken. We zijn fanatiek (ik toch), zodat het er soms heftig aan toegaat, maar gezelligheid voert de boventoon. Op Wimbledon zouden we zeker worden weggestuurd, want kreten en lachen schallen hier over het speelveld. Naderhand blijven we gezellig nog iets drinken op het terras en worden serieuze en/of luchthartige gesprekken gevoerd.

Heb je interesse om mee te spelen, aarzel dan niet om ons aan te spreken. Wedden dat je spijt krijgt dat je dit al niet veel eerder gedaan hebt? Elk NVOC-lid kan zich bij ons inschrijven. Je moet natuurlijk wel kunnen tennissen! Zoals gezegd, het maakt niet uit of het even of lang geleden is, het is net als fietsen, je verleert het niet… met een paar lessen ben je zó weer bij. 

Tijdens het zomerreces spelen we dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en vanaf oktober tot eind mei weer van 10.00 tot 12.00 uur. Er wordt per 30 minuten ingedeeld, dus je speelt 1- 2- 3- of 4x volgens behoefte en/of kunnen.

Hopelijk heeft iedereen nu een inzicht hoe alles werkt bij de CTH en kunnen we vele nieuwe, enthousiaste spelers begroeten. Heb je nog vragen, aarzel niet ze te stellen!

Sportieve groet, Myriam

Voorzitter: Carla van de Klashorst       cardick96@gmail.com

Vice-voorzitter: Myriam Scheyvaerts   myriam.scheyvaerts@gmail.com

Dit reglement is gebaseerd op de, sinds de oprichting van de NVOC, gevoerde praktijk en dient als aanvulling op de statuten van de NVOC voor de tennisafdeling, nader te noemen “ Tennisclub de Lage Landen.”

Na goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het oorspronkelijke reglement aangepast op 09-02-1999, 08-05-2003, 20-05-2009 en op 23-05-2019.

HOOFDSTUK 1: LIDMAATSCHAP, SPEELSEIZOEN, LOCATIE EN SPEELTIJD

 1. Om lid te kunnen worden van de tennisclub, moet men tevens lid zijn van de NVOC .
 2. Leden zijn diegenen, die staan geregistreerd bij het bestuur van de tennisclub. Mensen die zich aanmelden om lid te worden, spelen eerst 3x als aspirantlid mee. Na overleg met de indeler, oordeelt het bestuur over de toelating als lid. Criteria daarvoor zijn: ledental, gemiddelde opkomst, het aantal beschikbare banen, het speelniveau en de vraag of de persoon in de club past.

  Een lidmaatschap eindigt op verzoek van een lid of om reden ter beoordeling van het bestuur.

 3. Het speelseizoen loopt van 1 mei tot en met 30 april.
 4. Er wordt gespeeld op tennispark Solpark, op dinsdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur.
 5. In de periode van 1 juni tot 1 oktober wordt gespeeld van 9 tot 11u.
 6. De leden spelen voor eigen verantwoording. Het bestuur, noch het Solpark, aanvaarden enige aansprakelijkheid.

HOOFDSTUK 2: BESTUUR

 1. Het bestuur van de tennisclub wordt in de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een administrateur. De taken worden onderling verdeeld. Het bestuur vertegenwoordigt de tennisclub binnen de NVOC en zorgt voor informatie over de tennisclub.

  Ook is het bestuur het aanspreekpunt van de tennnisclub voor het Solpark.

  Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar.

 2. Nieuwe kandidaten voor het bestuur, kunnen worden voorgedragen tot uiterlijk een dag voor de algemene ledenvergadering. In de algemene ledenvergadering worden leden voor het bestuur gekozen.

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 1. De beslissingsbevoegdheid binnen de vereniging berust bij de algemene ledenvergadering.
 2. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in de maand mei. De datum en tijdstip van de vergadering worden minstens drie weken voor die tijd schriftelijk/ per mail aan de leden bekend gemaakt.In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel jaarverslag en maakt het plannen bekend voor het volgende seizoen.

  Indien noodzakelijk, kan tijdens het seizoen een buitengewone ledenvergadering worden belegd. Dit kan op initiatief van het bestuur, maar ook op verzoek van minimaal tien leden, die in Spanje aanwezig zijn.

 3. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten minstens een week voor de vergadering worden ingediend.
 4. In de algemene ledenvergadering worden door middel van stemmen beslissingen genomen. De meerderheid beslist.
 5. Van de vergadering worden notulen met een besluitenoverzicht gemaakt.

HOOFDSTUK 4: GASTSPELERS

 1. Gastspelers kunnen worden toegelaten, mits er plaats is. Dit wordt per speeldag beoordeeld door de indeler.
 2. Gastspelers betalen het tarief dat voor dubbelspel door het Solpark wordt berekend.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om spelers te weigeren op grond van de criteria, die genoemd zijn in hoofdstuk 1.
 4. Na 6x als gast te hebben deel genomen, dient men lid te worden van de NVOC.

HOOFDSTUK 5: BETALING

 1. De organisatie van het Solpark biedt verschillende soorten lidmaatschap aan.
 2. De tennissers maken zelf een keuze uit de mogelijkheden.
 3. Het Solpark is verantwoordelijk voor het innen van de gelden.
 4. Het bestuur van de tennisclub zal de leden op de hoogte houden van de kosten en eventuele veranderingen daarin

HOOFDSTUK 6: SPEELSCHEMA EN VERPLICHTING LEDEN

 1. Het speelschema wordt gemaakt door een indeler, die door het bestuur is aangesteld. Het wordt op de speeldag aan de spelers bekend gemaakt.
 2. In principe worden dubbelpartijen gespeeld; bij uitzondering kan de indeler beslissen tot een andere spelvorm.
 3. De partijen duren een half uur, waarna volgens het schema gewisseld wordt.
 4. De spelers dienen hun aanwezigheid en het aantal halve uren dat zij willen spelen, bij de indeler op te geven. Dit kan voor een bepaalde periode of men geeft op dinsdag op voor vrijdag en op vrijdag voor de volgende dinsdag. Wijzigingen moeten een dag voor de speeldag zijn doorgegeven aan de indeler. Hiervan kan alleen in uitzonderingsgevallen worden afgeweken.
 5. Indien iemand vaker zonder afzegging niet verschijnt, wordt hij daarop door het bestuur aangesproken.
 6. Dit lid wordt pas weer in het speelschema opgenomen, als hij/zij de reden van het niet verschijnen bij het bestuur of indeler bekend heeft gemaakt. In bijzondere gevallen beslist het bestuur wat te doen.

HOOFDSTUK 7: INDELING

 1. De spelerscombinaties worden, zoals genoemd, vastgesteld door de indeler. Hij zal zo goed mogelijk rekening houden met alle wensen van de spelers.
 2. De indeling, zoals op het schema staat, is bindend. De samenstelling op de baan kan door betreffende spelers onderling worden gewijzigd.
 3. De indeler zorgt er voor dat de spelers in elk geval twee partijen op zijn eigen niveau kunnen spelen als men zich heeft aangemeld voor vier halve uren. Heeft men zich aangemeld voor minder halve uren, dan kan het aantal worden terug gebracht tot een partij op eigen niveau.

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN

 1. Mocht zich een geschil voordoen, dan dient het bestuur daarvan op de hoogte gesteld te worden. Dit zal vervolgens, na beraad, een bindende uitspraak doen.

GEWIJZIGD OP 23 mei 2019