Uitnodiging tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering van de NVOC op 13 – 12 – 2018 om 15:30 uur te El Corregidor

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet bij aanvang van de Vergadering een derde van het aantal leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt een tweede vergadering belegd om 16.00 uur. Er is dan geen minimum quorum vereist.

Agenda

 1. Opening
 2. Gedenken overledenen
  Anske van Wijck-Adan
  Anje Wansink
  Jan de Vries (oud lid)
 3. Mededelingen
 4. Notulen van de ALV d.d. 17 mei 2018
 5. In- en uitgegane stukken en niet ingekomen stukken
 6. Begroting 2019
 7. Bestuurssamenstelling– de volgende bestuursleden stellen zich herkiesbaar (voor de duur van één jaar) :Marion Hoed als voorzitter, Cora Dekkers als secretaris , Arlette van den Burg als penningmeester; Robert Lem, Anne Lize Jaspers, Peter van Bloppoel, Nicole Lesire en Michel Rosenberg als bestuursleden algemeen

  – Rien Leeuwenhoek stelt zich niet herkiesbaar. Het Bestuur heeft Hannele Mulder-Kaptein bereid gevonden om tot het Bestuur toe te treden.

  Statutair kan elk lid zich aanmelden voor een functie in het Bestuur. Aanmelden graag tot één dag voor de geplande vergadering.

 8. Rondvraag
 9. Bedankjes
 10. Sluiting