Verkiezing en herverkiezing
Sinds we – verplicht – de nieuwe statuten hebben, moeten álle bestuursleden elk jaar opnieuw voor één jaar gekozen worden. Dat kan via de herverkiezing van een zittend lid of de verkiezing van een nieuw lid.

Nieuwe leden en hoe kom je daar aan?
Alle leden van de vereniging kunnen zich aanmelden voor een bestuursfunctie.  Dat was al zo onder de oude statuten en dat is met de nieuwe statuten niet veranderd.  Dat gebeurt evenwel maar zelden, ook niet na een oproep daartoe, leert de ervaring.

Het is van groot belang voor een vereniging dat het bestuur goed functioneert.  Daartoe moeten de bestuursleden onderling  goed samen kunnen werken en er moeten voldoende bestuursleden zijn om al het werk te kunnen blijven doen.  Omdat openstaande plaatsen moeten worden ingevuld gaat een bestuur dan zelf mensen benaderen.  Ook dan mag je blij zijn als je bereidwilligen vindt.

Stemming
Vroeger werden de mensen in een ALV gekozen als bestuurslid.  Daarna werden in een bestuursvergadering de taken verdeeld.

Onder de nieuwe statuten ligt dat iets ingewikkelder.  De voorzitter, secretaris en penningmeester moeten als zodanig worden verkozen.  Dit houdt in dat mensen zich op voorhand bereid moeten verklaren een dergelijke functie te willen accepteren.  Het zou heel vervelend zijn als iemand door de ALV voor één van die drie taken zou worden verkozen en dan zegt: Nee maar dat wil ik niet.

Is er één kandidaat per plek dan kan (her)verkiezing bij acclamatie plaatsvinden, zijn er meerdere kandidaten dan moet de stemming schriftelijk gebeuren.

Opgeven
Iedereen met belangstelling voor een bestuursfunctie kan zich opgeven bij één van de bestuursleden en wel tot uiterlijk 7 november 2019, twee weken dus vóór de ALV op 21 november.

Cora Dekkers- HP
secr. NVOC