AGENDA

 1. Opening
 2. Gedenken overledenen
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 12-11-2020 (zie de ledenpagina op de website)
 5. In- en uitgegane stukken (zie bijlage Huishoudelijk Reglement)
  Voorstel: toevoegen Artikel 8 lid 6: “Een oud-lid dat opnieuw lid wil worden kan op deze kortingsregeling in principe geen aanspraak maken”.
 6. Financieel overzicht (zie bijlagen)
 7. Decharge bestuur voor financieel beleid gedurende de periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020
 8. Bestuurssamenstelling:
  Robert Lem, voorzitter, Nicole Lesire, vice-voorzitter, Arlette Mol, penningmeester, Cora van Loon, secretaris, Ietjes Speets, Liesbeth Agterberg, Aloys Fuchten, bestuursleden, alles herkiesbaar
  Coral Dekkers, bestuurslid, alleen herkiesbaar als niemand zich voor een bestuursfunctie heeft aangemeld.
  Peter van Bloppoel, bestuurslid, niet herkiesbaar.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting